SOOS: Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje

Šifra projekta: 33133-1004/2018/22

Trajanje: 14. 12. 2018 – 13. 12. 2021

Glavni cilji projekta so: (1) Izboljšati prenos znanja v prakso na področju divjih opraševalcev v sadjarstvu. (2) Vzpostaviti dobre prakse varovanja opraševalcev na vzorčnih kmetijskih gospodarstvih. (3) Izboljšati razmere za divje opraševalce v sadovnjakih in s tem pripevati k varovanju biotske raznovrstnosti. (4) Povečati zanesljivost in kakovost opraševanja.

V sadovnjakih, ki so vključeni v projekt, bomo izboljšali prehranske in gnezdilne razmere za opraševalce. Poleg tega bomo izvedli program usposabljanja za kmete, pripravili predavanja in delavnice, organizirali strokovni posvet, izdali priročnik in izobraževalne video vsebine.

Financer:

89 % upravičenih stroškov projekta krije Program razvoja podeželja 2014 – 2020 (80 % Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, 20 % Republika Slovenija), 11 % je lastni vložek partnerjev.

Projekt poteka v okviru ukrepa Sodelovanje Programa razvoja podeželja 2014-2020, Podukrep 16.5. – Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam. Tip projekta: EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije).

Partnerji:

Zavod Jabolko
Kmetijski inštitut Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Kranj
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma
Kozjanski park
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Kmetijska gospodarstva (sadjarji):
DARSAD d.o.o.
Matjaž Škof
Stanislav Tojnko
Radovan Jelina
Anže Legat
Manca Omerzu