OSEBNA IZKAZNICA

 • Ustanovitev: 1981, Republika Slovenija
 • Velikost: 206 km2 (20.650 ha)
 • Statusi: regijski park, Natura 2000 območje, biosferno območje – program MAB (Man and biosphere) Unesco
 • Kategorija po IUCN: V – zavarovana krajina (Protected Landscape/Seascape) – območje, zavarovano za ohranjanje krajine (kopne in morske) in za rekreacijo
 • Upravljavec: Javni zavod Kozjanski Park, v okviru Ministrstva za naravne vire in prostor
 • Uprava: trg Podsreda
 • Lega: vzhodna Slovenija, med reko Sotlo in Bohorjem
 • Število prebivalstva: 10.700 (podatek iz leta 2002)
 • Število naselij: 78
 • Največje naselje: Kozje, 738 prebivalcev (podatek iz leta 2002)
 • Najmanjše naselje: Ortnice, 25 prebivalcev (podatek iz leta 2002)
 • Gostota prebivalstva: 51 prebivalcev/km²
 • Najvišja točka: Oslica, 860 m
 • Najnižja točka: Figarjev most ob Sotli, 151 m
 • Delež gozda: 48 %
 • Povprečne letne padavine: 1060 mm
 • Povprečna letna temperatura: 9.5ºC
 • Vodotoki: Sotla, Bistrica, Buča, Dramlja, Gabernica
 • Občine: 5 – Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Brežice, Krško
 • Osnovne šole: 6 (Bistrica ob Sotli, Bizeljsko, Koprivnica, Kozje, Lesično, Pišece)
 • Zdravstveni domovi: 3  (Bistrica ob Sotli, Bizeljsko, Kozje)
 • Natura 2000 : 69,7 %
 • Območja SPA – “Ptičja direktiva” (36,9%): Kozjansko
 • Območja SCI IN pSCI – “Habitatna direktiva” (32,8 %): Bohor, Orlica, Sotla s pritoki, Pustišekova polšna, Dobrava-Jovsi, Suhadolski potok
 • Naravne vrednote: 78
 • Kulturna dediščina, spomeniki: 428