PROJEKTI

Trenutno Kozjanski park sodeluje v naslednjih projektih:

Več o projektih v izvajanju si lahko preberete v zavihkih na desni strani.

Kozjanski park je sodeloval kot vodilni ali projektni partner v številnih nacionalnih kot tudi evropskih projektih:
 • Formiranje produktov in storitev trajnostnega turizma na območju Kozjanskega parka (Phare 2000)
 • Vzdrževanje in ohranjanje visokih suhih travnikov na Vetrniku in Oslici (LIFE)
 • Obnova travniških sadovnjakov kot element kulturne krajine in ohranjanje biodiverzitete (INTERREG IIIA Slovenija – Hrvaška)
 • Emina romarska pot (INTERREG IIIA Slovenija – Avstrija 2000–2006)
 • PANet 2010 (INTERREG III B CADSES)
 • Marijina romarska pot (Operativni program IPA Slovenija–Hrvaška 2007-2013)
 • Od vijeglavke do soka (Operativni program IPA Slovenija–Hrvaška 2007-2013)
 • Pilgrimage Europe SI-AT (Operativni program Slovenija–Avstrija 2007-2013)
 • Bioregija-regija naravne pestrosti (»Regionalni razvojni programi«, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih programov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«)
 • Celostna sejemska podoba (program Leader; LAS Obsotelje in Kozjansko)
 • Ekoremediacije za čistejše podeželje (program Leader; LAS Obsotelje in Kozjansko)
 • Sodobna Arhitekturna tipologija na Kozjanskem (program Leader; LAS Obsotelje in Kozjansko)
 • Steklarstvo – kulturna identiteta in razvojna priložnost Kozjanskega in Obsotelja ARS VITRARIA (program Leader; LAS Obsotelje in Kozjansko)
 • Priložnosti s tradicionalnimi posavskimi sadovnjaki (program Leader; LAS Posavje)
 • Histcape (Interreg IVC)
 • Regio – razvijanje fukcionalne pismenosti s spodbujanjem učne aktivnosti (sektorski program Comenius – akcija regio partnerstva)
 • Izkoriščanje potencialne biomase v EU parkih »BIOEUPARKS« (Program IEE:Inteligent Energy Europe)
 • Krepitev zmogljivosti za učinkovitejše upravljanje zavarovanega območja Kozjanski park, ki je operacija programa “Zavarovana območja za naravo in ljudi” – WWF Adria
 • Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem – projekt LAS sodelovanja
 • LIFE projektu Biodiversity – Art of life / Biodiverziteta – umetnost življenja z akronimom LIFE NATURAVIVA (LIFE 16 GIE/SI/000711);
 • LAS projektu Pomen gliv za biodiverziteto Kozjanskega in Obsotelja;
 • EIP projektu SOOS: Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje;
 • Projektu LAS sodelovanja Centri interpretacije zavarovanih območij;
 • LAS projektu Nove storitve za trajnostno Obsotelje in Kozjansko