Sadovnjak Kozjanskega parka

Travniški sadovnjaki so neizčrpen vir genske raznolikosti, ki se ohranja s starimi sortami sadja in je dragocen zaklad za prihodnost. V Kozjanskem parku smo prepoznali zelo bogato gensko zakladnico številnih avtohtonih in tradicionalnih sort jabolk in hrušk. Številne sorte so se ohranile na kmetijah, kjer kmetujejo sonaravno, do okolja prijazno in kjer se je tradicija in sadjarsko znanje prenašalo iz roda v rod. S pomočjo lastnikov smo registrirali matična drevesa. Z nakupom kmetijskih zemljišč na Gradišču nad Podsredo, kjer je bila kmetija Čerčkovih, smo vzpostavili kolekcijski sadovnjak. Kolekcijski sadovnjak, ki je tudi matični, izpolnjuje vse fitosanitarne standarde. Razprostira se na 3,19 ha in je obdelovan po načelih ekološkega kmetovanja. V sadovnjaku izvajamo trajnostne načine obdelave in oskrbe travniškega sadovnjaka, proučujemo sorte in izvajamo tehnološke poskuse, kar nam služi za namene ozaveščanja ter promocije travniških sadovnjakov in kot primera dobre prakse v zavarovanem območju.

V sklopu kolekcijskega sadovnjaka je informacijska točka (tudi v Braillovi pisavi), vsako drevo je označeno z imenom sorte (tudi v Braillovi pisavi). V sadovnjaku so bivališča za koristne organizme – »žuželčji« hoteli, gnezdilnice in krmilnice za ptice. V kolekcijskem sadovnjaku se izvajajo različna proučevanja favne in flore, delavnice, praktični prikazi, naravoslovni in projektni dnevi.

Z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo za 52 sort jabolk in hrušk imenovani kot vzdrževalci sort.

Brošura z opisi tradicionalnih sort jabolk, ki so razvrščene po času dozorevanja.