Geološka zgradba

Znotraj zavarovanega območja se stikata dve geotektonski enoti: Dinaridi in Panonidi. Kamnine so tukaj zelo pestro razvite: od starega zemeljskega veka (paleozoika) in srednjega zemeljskega veka (mezozoika) do novega zemeljskega veka (kenozoika).

Kamnine starega zemeljskega veka so stare med 320 in 270 milijoni let in jih najdemo na Bohorju (Zabukovje), Orlici (Podsreški grad) in Kunšperku. To so skrilavi glinavci, kremenovi peščenjaki, kremenovi konglomerati in meljevci.

V veliko večjem obsegu se pojavljajo kamnine srednjega zemeljskega veka, ki sestavljajo površje Boča, Resevne, Voluša, Rudnice, Bohorja, Oslice, Vetrnika in Orlice. Kamnine so stare med 250 in 70 milijoni let. To so predvsem sedimentne kamnine kot so peščenjaki, glinavci, laporovci, apnenci in dolomiti. Na več krajih (Svetina, Resevna, Rudnica, Bohor, Orlica) so na površju magmatske kamnine in sicer diabazi, keratofirji in njihovi tufi.

Najbolj razširjene so v zavarovanem območju kamnine novega zemeljskega veka. Sestavljajo greče, ki so podlaga vinogradom in sadovnjakom in grade polja ob rekah Bistrica in Sotla. Plasti teh kamnin so se začele odlagati pred okrog 34 milijoni let in nastopajo kot laporji, glinavci, peščenjaki in konglomerati.

Ozemlje parka ima zapleteno tektonsko zgradbo, ki je del geotektonskih enot Dinaridov in Panonidov. S številnimi prelomi je razkosano na večje in manjše grude, ki so se ob prelomih dvignile ali pogreznile. Od severa proti jugu se vrstijo naslednje tektonske enote: Laška sinklinala, Rudniška antiklinala, Planinska sinklinala, Litijska antiklinala, Senovška sinklinala, Orliška antiklinala in Bizeljska sinklinala.

Na večjih krajih znotraj zavarovanega območja so bogata nahajališča fosilov. Najdemo jih v kamninah srednjega zemeljskega veka, še pogosteje pa fosili nastopajo v kamninah novega zemeljskega veka.

Na Rudnici, Bohorju in Orlici so najdene školjčne lupine in hišice polžev, na Bohorju so bili najdeni ostanki glavonožcev. Na Vetrniku in južno od Kozjega so našli megalodontidne školjke. V več vzorcih na širšem območju parka so bili najdeni tudi mikrofosili in sicer luknjičarke (foraminifere).

Najbolj zanimiva je najdba ribe iz rodu Lates, najdena pri vasi Slivje na južnem pobočju Rudnice. Zelo pogosti fosili so morski ježki, školjke, polži, raki, zobje morskih psov. Največ nahajališč je v okolici, Podsrede, Kozjega, Vojskega in Bizeljskega.