Naravovarstveni nadzor in naloge upravljalca

Naravovarstveno nadzorna služba je organizirana na podlagi 155. in 156. člena Zakona o ohranjanju narave (UL. RS št. 56/99 in 46/14), ki določa da neposredni nadzor v naravi, ki ga izvajajo naravovarstveni nadzorniki upravljavca zavarovanega območja, med katere se šteje tudi Javni zavod Kozjanski park. Vloga naravovarstveno nadzorne službe je tudi ozaveščanje, izobraževanje in svetovanje lokalnemu prebivalstvu. Znotraj zavarovanega območja se opravljajo temeljne naloge, to je varstvo regijskega parka s stalnim in neposrednim nadzorom nad izvajanjem varstvenih režimov in prepovedi, veljavnih na območju regijskega parka , z upoštevanjem vseh predpisov s področja varstva okolja.

Poleg teh nalog se znotraj zavarovanega območja opravljajo še naslednje naloge:

  • neposredno spremljanje in analiziranje stanja, še posebno zavarovanih naravnih in kulturnih vrednot,
  • vodenje po zavarovanem območju,
  • skrb za stanje naravnih vrednot
  • pripravljanje in vzdrževanje poti in označb,
  • sodelovanje pri zimskem štetju ptic,
  • izvajanje monitoringa ptic,
  • postavljanje zaščitnih ograj in prenos dvoživk ob večjih prometnicah,
  • izvajanje naravovarstvenih akcij in dogodkov  (pohodi, čistilne akcije, odstranjevanje invazivnih vrst…),
  • sodelovanje s šolami, fakultetami in znanstveniki pri ozaveščanju in pravilnem predstavljanju naravnih vrednot in njihovega varstva (predavanja, raziskovalne naloge, skupne akcije, naravoslovni dnevi, poletni naravoslovni tabori…),
  • priprava in izvajanje projektov, povezanih z varstvom in razvojem, ….