NARAVA in NATURA 2000

Naravo Kozjanskega parka označuje izjemno visoka stopnja biotske pestrosti, kar potrjuje tudi dejstvo, da je 69 % območja Kozjanskega regijskega parka vključeno v območja Natura 2000. Popisi in monitoringi iz leta v leto daljšajo sezname rastlinskih in živalskih vrst. Posebej se lahko pohvalimo z številnimi podatki o kukavičevkah, metuljih, kobilicah, hroščih.

natura2000Natura 2000

Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države članice Evropske unije na osnovi Habitatne in Ptičje” direktive. Njen glavni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove. Na varstvenih območjih želimo ohraniti živalske in rastlinske vrste ter habitate, ki so redki ali pa so v Evropi že ogroženi.

Podrobneje o Naturi 2000 v Kozjanskem parku Raziskovalna naloga “Kvalifikacijske vrste hroščev na območju Natura2000 v Kozjanskem parku”