Projekt Nove storitve za trajnostno Obsotelje in Kozjansko

Projekt: Nove storitve za trajnostno Obsotelje in Kozjansko, Akronim: OK RURALNI SERVIS (podukrep »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020 sofinancirane iz sklada EKSRP)

Vključeni partnerji:

 • KIP VIZIJA d.o.o.
 • JZ Kozjanski park
 • DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ATOMČEK PODČETRTEK

Opis projekta:

Razlogi za operacijo so podpora naravnemu okolju in njenim danostim ter turizmu na podeželju. Partnerji operacije so tako prepoznali potrebo po lokalnih storitvah za katere je potrebo usposobiti potencialni kader. Namen operacije je z usposabljanji, izobraževanji in ozaveščanjem vzpostaviti pogoje za trženje za tri vrste lokalih storitev. Predmet operacije so usposabljanja za nove storitve ob hkratnem ozaveščanju o ohranjanju narave več generacij. Glavni izzivi izhajajo iz SLR in pokrivajo 3 tematska področja, osrednje področje »Ustvarjanje delovnih mest« in glavni cilj je Vzpostavitev pogojev za trženje Novih storitev za trajnostno Obsotelje in Kozjansko (OK RURALNI SERVIS) za širšo lokalno skupnost na področjih urejanja notranjih prostorov za podporo turističnim ponudnikom, urejanja okolice za lepšo krajino ter obrezovanje in vzdrževanje visokodebelnih sadovnjakov za ohranjanje dragocenih avtohtonih in tradicionalnih sadnih vrst. Ob tem pa ne smemo pozabiti na ozaveščanje različnih generacij in lokalnega prebivalstva o ohranjanju obstoječih naravnih danosti,  o pomenu pravilne nege/zaščite sadnih vrst v času podnebnih sprememb in posegov na varovanih območjih za trajnostni in celovit razvoj območja.

Aktivnosti projekta:

 • Vodenje in koordinacija
 • Administrativno spremljanje projekta,  trženje novih storitev
 • Izvedba delavnic za urejanje notranjih prostorov
 • Nabava opreme za urejanje notranjih prostorov
 • Izvedba delavnic prikaza rezi sadnega drevja
 • Nabava opreme za potrebe obrezovanja sadnega drevja
 • Izvedba delavnic urejanje zunanjih površin
 • Nabava opreme za urejanje zunanjih površin
 • Izvedba izobraževalnih delavnic na temo dela v sadovnjakih, sadnih vrstah…
 • Izvedba izobraževanj in medgeneracijskih srečanj na temo NATURA 2000, biodiverziteta in ohranjanje narave (priprava, izvedba, promocija, pogostitev)
 • Informiranje in komuniciranje pri operaciji (objave v lokalnem časopisu, FB, spletna stran)
 • Promocija operacije (priprava in tisk promocijskega gradiva)
 • Izvajanje storitev urejanja prostorov
 • Evalvacijske delavnice notranje in zunanje ureditve prostora

Cilji projekta:

Glavni izzivi izhajajo iz SLR in pokrivajo 3 tematska področja, osrednje področje »Ustvarjanje delovnih mest« in glavni cilj pa je Vzpostavitev pogojev za trženje Novih storitev za trajnostno Obsotelje in Kozjansko (OK RURALNI SERVIS) za širšo lokalno skupnost:

 • Nova storitev za urejanje notranjih prostorov, ki zajema čiščenje in energijsko urejanje prostorov in je namenjeno v osnovi turističnim ponudnikom za podporo turističnim ponudnikom.
 • Nova storitev za urejanje okolice (zelenice, parki …), zajema čiščenje in energijsko urejanje zunanjega prostora (okolice) s posebnim poudarkom na urejanju zunanjosti, ki se zlije z okoljem zavarovanega območja narave (Kozjanski park). Namenjena bo urejanju prostorov in okolice lokalnim skupnostim za lepšo krajino.
 • Nova storitev za obrezovanje visokodebelnega sadnega drevja in drugih del v visokodebelnih sadovnjakih: vzgoja sadik, sajenje,… z upoštevanjem tradicionalnega znanja. Visokodebelna sadna drevesa so ena od naravnih danosti tega območja in se jo na tem območju še posebej neguje, saj skrbi za ohranjanje dragocenih avtohtonih in tradicionalnih sadnih vrst.

Poleg vzpostavitve pogojev za trženje 3 novih lokalnih storitev je cilj operacije tudi:

 • Ohranitev obstoječih naravnih danosti ter dvig ozaveščenosti prebivalstva o pomenu varstva narave in okolja ohranjanja obstoječih naravnih danosti, o pomenu negovanja visokodebelnih sadnih dreves, o sadnih vrstah v času podnebnih sprememb, o pticah in o koristnih organizmih, NATURI 2000 in biodiverziteti za trajnostni in celovit razvoj območja.
 • Vzpostavitev pogojev za medgeneracijsko druženje: na izobraževanjih v visokodebelnem travniškem sadovnjaku bodo prisotni udeleženci več generacij, ki si bodo izmenjali izkušnje.

Ciljne skupine: mladi, invalidi, ženske, lastniki sadovnjakov, kmetje.

Operacija pa velik pomen daje tudi ozaveščenosti prebivalstva o pomenu varstva narave in okolja.

Rezultati projekta:

 • 4 izvedene delavnice urejanja prostora
 • 4 izvedene delavnice urejanja okolja
 • 3 izvedene evalvacijske delavnice urejanja prostora in okolja
 • 6 izvedenih delavnic reza sadnih dreves
 • 6 izvedenih delavnic o delu v sadovnjaku, o sadnih vrstah, o pticah in o koristnih organizmih, o NATURI 2000 in biodiverziteti (4 splošne in 2 medgeneracijski)
 • vzpostavitev enega delovnega mesta
 • usposobljene  3 osebe za urejanje notranjih prostorov
 • usposobljene  3 osebe za urejanje zunanjega prostora
 • usposobljene 3 osebe za  izvajanje tradicionalnega reza visokodebelnih sadnih dreves
 • več objavljenih člankov v lokalnem časopisu in sprotno obveščanje javnosti o operaciji, ki se izvaja (FB, Spletne strani…)
 • izdelan pomožni promocijski material (blokci A4, mape A4, kemični svinčniki, table za namen obveščanja o operaciji)

Trajanje projekta: 1. 1. 2021 – 30. 6. 2023.

Vrednost projekta: 74.333,55 EUR.

Zaprošena sredstva iz sklada EKSRP: 55.888,37 EUR.

Več informacij o programu podeželja najdete na: