EKSRP – projekti

POMEN GLIV ZA BIODIVERZITETO KOZJANSKEGA IN OBSOTELJA

Projekt: Pomen gliv za biodiverziteto Kozjanskega in Obsotelja (podukrep »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020 sofinancirane iz sklada EKSRP)

Vključeni partnerji:

Opis projekta:

Na območju Kozjanskega parka glive predstavljajo pomemben del narave, ki pa je ogrožen predvsem zaradi nepravilnega nabiralništva, namernega uničevanja, vplivov gozdarske tehnologije pri sečnji gozdov, vplivov agrotehničnih ukrepov, gnojenja z dušikovimi spojinami in fragmentacije večjih gozdnih kompleksov. S projektom želimo ciljne skupine izobraževati o pomenu gliv za ohranjanje biodiverzitete,  izobraževati o pravilnem nabiranju gliv, o gojenju gob za lastne potrebe  oz. prodajo ter osveščati o glavnih vrstah užitnih, strupenih in zavarovanih vrst gliv na zavarovanem območju. Vzpostavili bomo Gobarsko učno pot na območju občine Podčetrtek, izdelali zloženko za pot,  postavili razstavo gob na gradu Podsreda ter izvedli delavnice za različne ciljne skupine. Projekt bo pomembno prispeval k inovativni turistični ponudbi območja, saj tovrstne ponudbe na temo gliv na našem območju še ni. Projekt pa v prvi vrsti podpira varstvo okolja in ohranjanje narave.

Aktivnosti projekta:

 • vodenje in koordinacija projekta,
 • promocija in obveščanje javnosti,
 • izvedba 5 delavnic o glivah v občinah: Šmarje pri Jelšah, Rogatec, Rogaška Slatina, Podčetrtek in Kozje,
 • priprava in postavitev razstave o gobah na gradu Podsreda,
 • vzpostavitev Gobarske učne poti, izdelava promocijske zloženke.

Cilji projekta:

 • ustrezna interpretacija obsežnih podatkov o glivah na območju LAS Obsotelje in Kozjansko,
 • vzpostavljena nova turistična infrastruktura v naravnem okolju,
 • krepitev zavesti o pomenu gliv za biodiverziteto Kozjanskega in Obsotelja.

Rezultati projekta:

 • gobarska učna pot
 • razstava o gobah na gradu Podsreda
 • 5 izobraževalnih delavnic o glivah
 • zloženka v slovenskem in angleškem jeziku o Gobarski učni poti

Trajanje projekta: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021.

Vrednost projekta: 11.888,27 EUR

Zaprošena sredstva iz sklada EKSRP: 8.963,24 EUR

Več informacij o programu podeželja najdete na:
CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ

Projekt: Centri interpretacije zavarovanih območij(19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020, 5.JR)

Vključeni partnerji:

 • LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah (RA Sotla, Občina Kozje, JZ Kozjanski park),
 • LAS Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško (RRA Posavje, Občina Sevnica, JZ Kozjanski park),
 • LAS Pri dobrih ljudeh, Renkovci 8, 9224 Turnišče (Občina Velika Polana),
 • LAS S ciljem, Mestni trg 1, 5280 Idrija (LAS S CILJEM – zanjo ICRA d.o.o. Idrija, Občina Idrija, Občina Logatec).

Opis projekta:

Danes v otroštvu ni več samoumevno preživljanje časa na prostem, je pa to zagotovo nuja, ki jo narekuje trenutni tempo.  Naravo želimo prikazati kot enega od najboljših načinov učenja, in povezati učenje v šoli spet s tem, kar se dogaja v resničnem svetu, v naravi.

Skupaj z razširjeno projektno skupino na območju našega LAS smo tako prišli do ideje, da na območju gradu Podsreda uredimo gospodarsko poslopje, kjer bi ob sprejemni pisarni za obiskovalce gradu Podsreda, nujno morali urediti info točko o glavnih značilnosti zavarovanega območja Kozjanski park ter Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Znotraj ureditve bi dodali tudi ureditev trgovine produktov Kozjanskega parka, ponudnikov blagovne znamke Sožitje ter ostalih primernih ponudnikov Kozjanskega parka in Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje.

Cilji projekta sodelovanja:

 • povezovanje zavarovanih območij narave,
 • ohranjanje narave s prenosom dobrih praks vključenih območij ter implementacijo praktičnih rešitev.

Aktivnosti – v okviru projekta bomo izvajali naslednje aktivnosti:

 • vzpostaviti mrežo centrov interpretacije naravne dediščine, kjer bi na sodoben način pripomogli k ozaveščanju o pomembnosti ohranjanja narave in kulture,
 • razvijati nove produkte, ki bodo na eni strani izobraževalni na drugi strani pa želimo oblikovati prodajne produkte, s poudarkom na doživetjih,
 • skupni načrt interpretacijskih točk narave,
 • implementirati nova znanja – in nadgraditi prenos, tako je ideja, da vsak partnerski LAS poskrbi za dovoljenja za zasaditev nekaj dreves visokodebelnih travniških jablan ali hrušk, Kozjanski park poskrbi za sadike in tudi usposobi osebe znotraj posameznega LAS-a za vzgojo teh sadik. Ohranjane visokodebelnih travniških sadovnjakov je eden najlepših primerov dobrih praks ohranjanja narave,
 • mladim želimo približati naravo in kulturo – najti pot, da predvsem mladim na zanimiv način približamo prednosti zavarovanih območij in območij Nature 2000, jih spodbudimo k razmisleku o delovnih mestih in priložnostih, ki jih ponuja.

Rezultati:

 • skupni Načrt interpretacije narave zavarovanih območij
 • razviti programi /itinerarji, tematsko zasnovani kot: (1)program interpretacije naravne dediščine za odrasle/starejše, (2)program interpretacije naravne dediščine za ženske in (3,4) itinerarja, ki se naslanjata na slovensko nesnovno dediščino v povezavi z naravo, ki bosta posebej namenjen mladim.
 • pilotna izvedba programov /itinerarjev na vsakem območju LAS in evalvacija posamezne izvedbe.
 • vsaj 60 udeležencev ranljivih ciljnih skupin v pilotnih izvedbah programov /itinerarjev v vseh LAS
 • infrastrukturna ureditev sprejemne pisarne ter Centra interpretacije narave Kozjanskega parka in Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje na gradu Podsreda,
 • ureditev namestitvenih kapacitet v Tončkovem domu na Lisci,
 • ureditev in obogatitev opreme v krajinskem parku Zgornja Idrijca in priprava interpretacijskih video vsebin za Planinsko polje,
 • ureditev namestitvenih kapacitet in interpretacijske sobe (učilnice) na zavarovanem območju občine Velika Polana,

Vrednost projekta na ravni LAS : 141.810,73 €

Zaprošena CLLD sredstva: 99.998,51 €

Več informacij o programu podeželja najdete na:
SOOS: SADJARJI ZA OPRAŠEVALCE IN OPRAŠEVALCI ZA SADJARJE

Šifra projekta: 33133-1004/2018/22

Trajanje: 14. 12. 2018 – 13. 12. 2021

Glavni cilji projekta so: (1) Izboljšati prenos znanja v prakso na področju divjih opraševalcev v sadjarstvu. (2) Vzpostaviti dobre prakse varovanja opraševalcev na vzorčnih kmetijskih gospodarstvih. (3) Izboljšati razmere za divje opraševalce v sadovnjakih in s tem pripevati k varovanju biotske raznovrstnosti. (4) Povečati zanesljivost in kakovost opraševanja.

V sadovnjakih, ki so vključeni v projekt, bomo izboljšali prehranske in gnezdilne razmere za opraševalce. Poleg tega bomo izvedli program usposabljanja za kmete, pripravili predavanja in delavnice, organizirali strokovni posvet, izdali priročnik in izobraževalne video vsebine.

Financer:

89 % upravičenih stroškov projekta krije Program razvoja podeželja 2014 – 2020 (80 % Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, 20 % Republika Slovenija), 11 % je lastni vložek partnerjev.

Projekt poteka v okviru ukrepa Sodelovanje Programa razvoja podeželja 2014-2020, Podukrep 16.5. – Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam. Tip projekta: EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije).

Partnerji:

Zavod Jabolko
Kmetijski inštitut Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Kranj
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma
Kozjanski park
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Kmetijska gospodarstva (sadjarji):
DARSAD d.o.o.
Matjaž Škof
Stanislav Tojnko
Radovan Jelina
Anže Legat
Manca Omerzu

PRIBLIŽAJMO UNESCOVA BIOSFERNA OBMOČJA PREBIVALCEM

Kozjanski park je bil kot partner v konzorciju projektne prijave, ki jo je pripravil LAS Obsotelje in Kozjansko uspešen v projektu sodelovanja LAS z operacijo “PRIBLIŽAJMO UNESCOVA BIOSFERNA OBMOČJA PREBIVALCEM” na 3. javnem razpisu za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020.

LAS Obsotelje in Kozjansko je eden od šestih partnerskih LAS, ki so se prijavili na 3. Javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sodelovanje med LAS-i. LAS bo tako v obdobju od 1.10.2018 do 30.9.2020 sodeloval pri izvajanju projekta, katerega poudarek je povečati prepoznavnost biosfernih območij in izkoristiti potenciale, ki jih »Unesco-vo« imenovanje prinaša območju.

VKLJUČENI PARTNERJI:
LAS Doline Soče, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin (nosilec operacije)
LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah (upravičenci na območju LAS: Kozjanski park in Razvojna agencija Sotla)
LAS Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
LAS Gorenjska Košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj
LAS Med Snežnikom in Nanosom, Bazoviška 14,6250 Ilirska Bistrica
LAS Krasa in Brkinov, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana

RAZLOG ZA IZVEDBO OPERACIJE:
Slovenija se ponaša s tremi bogatimi Unescovimi biosfernimi območji, ki pa še vedno ostajajo premalo prepoznavna in nepovezana tako med sabo kot z lokalnim prebivalstvom.
Z usklajenim in aktivnim sodelovanjem LAS-ov iz treh statističnih regij na ukrepu LAS sodelovanje bomo prispevali k povečani prepoznavnosti biosfernih območij in izkoristili potenciale, ki jih »Unesco-vo« imenovanje prinaša območju.
Menimo, da bomo z načrtovanimi aktivnostmi pozitivno vplivali gospodarsko rast območja. Praksa iz drugih okolij nam kaže, da ima krepitev lokalnega gospodarstva multiplikativne učinke: vsak evro, porabljen lokalno, multiplikativno vpliva na ostale sektorje gospodarstva. V bistvu želimo s projektom spodbuditi trajnostno gospodarstvo, ki bo upoštevalo načela ohranjanja narave in biodiverzitete, kar bo na dolgi rok prispevalo k boljši kakovosti življenja na obravnavanem območju. S promocijo aktivnosti bomo spodbudili pozitiven vpliv na lokalnem območju ter širše, saj bomo s povezovanjem in novo vzpostavljeno mrežo med ponudniki, omogočili skupen in učinkovitejši nastop na trgu
Man and the Biosphere Programme (MAB) je medvladni raziskovalni program UNESCA (organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo, ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation; v nadaljnjem besedilu: UNESCO MAB), ki poteka že od leta 1971. Njegov cilj je vzpostaviti ravnovesje odnosa med človekom, naravo in kulturnim izročilom. Razglašena biosferna območja predstavljajo vzorčne primere za uresničevanje trajnostnega razvoja na lokalni, nacionalni in globalni ravni.
Biosferna območja imajo naslednje funkcije:
– ohranjanje ekosistemov, krajine in biološke pestrosti,
– spodbujanje gospodarskega razvoja, ki je gospodarsko in kulturno trajnostno usmerjen,
– logistično podporo za raziskave, monitoring, izobraževanje, ki se nanašajo na lokalno, regionalno, nacionalno in globalno ohranjanje narave in trajnostni razvoj.
Posebnost biosfernih območij je v tem, da vzpostavljajo pozitiven odnos in enakovredno partnerstvo med človekom in naravo. V biosfernih območjih zavarovana narava ni pomembnejša od uravnoteženega gospodarskega razvoja. Prav zato so ta območja zanimiva in drugačna. Prebivalcem ponujajo številne priložnosti, ne nazadnje prinaša Unescovo priznanje izjemno promocijsko prednost in prepoznavnost. Svetovna mreža biosfernih območij vključuje danes 651 biosfernih območij v 120 državah.
S samim poimenovanjem Unesco MAB, konkretnim povezovanjem območja kot turistične destinacije in sodelovanjem z drugimi BO Slovenije bomo vnesli dodatno vrednost za trajnostno upravljanje z naravno in kulturno dediščino.

CILJI OPERACIJE SODELOVANJA:
• Približati biosferna območja prebivalcem in širši javnosti,
• Povezati vsa BO v Sloveniji,
• Izkoriščati potenciale biosfernih območjih za namene ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter izboljševanja dohodkovnega položaja lokalnih prebivalcev,
• Komunikacija in prenos dobrih praks med biosfernimi območji,
• Povezati ponudnike s skupnim nastopom na trgu ter predstavitev biosfernih območij Slovenije za boljšo prepoznavnost,
• Ozaveščanje in izobraževanje javnosti o pomenu in varovanju biosfernih območij Slovenije.

AKTIVNOSTI:
V okviru operacije bomo izvajali naslednje aktivnosti, ki bodo potekale v dveh fazah:

1. FAZA:
• Aktivnost 1: Koordinacija in vodenje projekta
• Aktivnost 2: Organizacija in izvedba strokovnih ekskurzij v BO Slovenije ter prenos znanja med območji
• Aktivnost 3: Organizacija in izvedba lokalne prireditve posvečeno dnevu BO Slovenije
• Aktivnost 4: Oblikovanje in tisk izobraževalne zgibanke s predstavitvijo BO Slovenije
• Aktivnost 5: Izdelava promocijskega materiala
• Aktivnost 6: Snemanje oddaje o perspektivnih in inovativnih podjetniških idejah v BO Slovenije

2. FAZA:
• Aktivnost 1: Koordinacija in vodenje projekta
• Aktivnost 2: Organizacija in izvedba strokovnih ekskurzij v BO Slovenije ter prenos znanja med območji
• Aktivnost 3: Organizacija in izvedba lokalne prireditve posvečeno dnevu BO Slovenije
• Aktivnost 4: Izvedba izobraževalnih delavnic

Več informacij o programu podeželja najdete na:
NOVE STORITVE ZA TRAJNOSTNO OBSOTELJE IN KOZJANSKO

Akronim projekta: OK RURALNI SERVIS (podukrep »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020 sofinancirane iz sklada EKSRP)

Vključeni partnerji:

 • KIP VIZIJA d.o.o.
 • JZ Kozjanski park
 • DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ATOMČEK PODČETRTEK

Opis projekta:

Razlogi za operacijo so podpora naravnemu okolju in njenim danostim ter turizmu na podeželju. Partnerji operacije so tako prepoznali potrebo po lokalnih storitvah za katere je potrebo usposobiti potencialni kader. Namen operacije je z usposabljanji, izobraževanji in ozaveščanjem vzpostaviti pogoje za trženje za tri vrste lokalih storitev. Predmet operacije so usposabljanja za nove storitve ob hkratnem ozaveščanju o ohranjanju narave več generacij. Glavni izzivi izhajajo iz SLR in pokrivajo 3 tematska področja, osrednje področje »Ustvarjanje delovnih mest« in glavni cilj je Vzpostavitev pogojev za trženje Novih storitev za trajnostno Obsotelje in Kozjansko (OK RURALNI SERVIS) za širšo lokalno skupnost na področjih urejanja notranjih prostorov za podporo turističnim ponudnikom, urejanja okolice za lepšo krajino ter obrezovanje in vzdrževanje visokodebelnih sadovnjakov za ohranjanje dragocenih avtohtonih in tradicionalnih sadnih vrst. Ob tem pa ne smemo pozabiti na ozaveščanje različnih generacij in lokalnega prebivalstva o ohranjanju obstoječih naravnih danosti,  o pomenu pravilne nege/zaščite sadnih vrst v času podnebnih sprememb in posegov na varovanih območjih za trajnostni in celovit razvoj območja.

Aktivnosti projekta:

 • Vodenje in koordinacija
 • Administrativno spremljanje projekta,  trženje novih storitev
 • Izvedba delavnic za urejanje notranjih prostorov
 • Nabava opreme za urejanje notranjih prostorov
 • Izvedba delavnic prikaza rezi sadnega drevja
 • Nabava opreme za potrebe obrezovanja sadnega drevja
 • Izvedba delavnic urejanje zunanjih površin
 • Nabava opreme za urejanje zunanjih površin
 • Izvedba izobraževalnih delavnic na temo dela v sadovnjakih, sadnih vrstah…
 • Izvedba izobraževanj in medgeneracijskih srečanj na temo NATURA 2000, biodiverziteta in ohranjanje narave (priprava, izvedba, promocija, pogostitev)
 • Informiranje in komuniciranje pri operaciji (objave v lokalnem časopisu, FB, spletna stran)
 • Promocija operacije (priprava in tisk promocijskega gradiva)
 • Izvajanje storitev urejanja prostorov
 • Evalvacijske delavnice notranje in zunanje ureditve prostora

Cilji projekta:

Glavni izzivi izhajajo iz SLR in pokrivajo 3 tematska področja, osrednje področje »Ustvarjanje delovnih mest« in glavni cilj pa je Vzpostavitev pogojev za trženje Novih storitev za trajnostno Obsotelje in Kozjansko (OK RURALNI SERVIS) za širšo lokalno skupnost:

 • Nova storitev za urejanje notranjih prostorov, ki zajema čiščenje in energijsko urejanje prostorov in je namenjeno v osnovi turističnim ponudnikom za podporo turističnim ponudnikom.
 • Nova storitev za urejanje okolice (zelenice, parki …), zajema čiščenje in energijsko urejanje zunanjega prostora (okolice) s posebnim poudarkom na urejanju zunanjosti, ki se zlije z okoljem zavarovanega območja narave (Kozjanski park). Namenjena bo urejanju prostorov in okolice lokalnim skupnostim za lepšo krajino.
 • Nova storitev za obrezovanje visokodebelnega sadnega drevja in drugih del v visokodebelnih sadovnjakih: vzgoja sadik, sajenje,… z upoštevanjem tradicionalnega znanja. Visokodebelna sadna drevesa so ena od naravnih danosti tega območja in se jo na tem območju še posebej neguje, saj skrbi za ohranjanje dragocenih avtohtonih in tradicionalnih sadnih vrst.

Poleg vzpostavitve pogojev za trženje 3 novih lokalnih storitev je cilj operacije tudi:

 • Ohranitev obstoječih naravnih danosti ter dvig ozaveščenosti prebivalstva o pomenu varstva narave in okolja ohranjanja obstoječih naravnih danosti, o pomenu negovanja visokodebelnih sadnih dreves, o sadnih vrstah v času podnebnih sprememb, o pticah in o koristnih organizmih, NATURI 2000 in biodiverziteti za trajnostni in celovit razvoj območja.
 • Vzpostavitev pogojev za medgeneracijsko druženje: na izobraževanjih v visokodebelnem travniškem sadovnjaku bodo prisotni udeleženci več generacij, ki si bodo izmenjali izkušnje.

Ciljne skupine: mladi, invalidi, ženske, lastniki sadovnjakov, kmetje.

Operacija pa velik pomen daje tudi ozaveščenosti prebivalstva o pomenu varstva narave in okolja.

Rezultati projekta:

 • 4 izvedene delavnice urejanja prostora
 • 4 izvedene delavnice urejanja okolja
 • 3 izvedene evalvacijske delavnice urejanja prostora in okolja
 • 6 izvedenih delavnic reza sadnih dreves
 • 6 izvedenih delavnic o delu v sadovnjaku, o sadnih vrstah, o pticah in o koristnih organizmih, o NATURI 2000 in biodiverziteti (4 splošne in 2 medgeneracijski)
 • vzpostavitev enega delovnega mesta
 • usposobljene  3 osebe za urejanje notranjih prostorov
 • usposobljene  3 osebe za urejanje zunanjega prostora
 • usposobljene 3 osebe za  izvajanje tradicionalnega reza visokodebelnih sadnih dreves
 • več objavljenih člankov v lokalnem časopisu in sprotno obveščanje javnosti o operaciji, ki se izvaja (FB, Spletne strani…)
 • izdelan pomožni promocijski material (blokci A4, mape A4, kemični svinčniki, table za namen obveščanja o operaciji)

Trajanje projekta: 1. 1. 2021 – 30. 6. 2023.

Vrednost projekta: 74.333,55 EUR.

Zaprošena sredstva iz sklada EKSRP: 55.888,37 EUR.

Več informacij o programu podeželja najdete na:
This image has an empty alt attribute; its file name is PRP-LEADER-EU-SLO-barvni-1024x253.jpg