Centri interpretacije zavarovanih območij

Projekt: Centri interpretacije zavarovanih območij (19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020, 5.JR)

Vključeni partnerji:

 • LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah (RA Sotla, Občina Kozje, JZ Kozjanski park),
 • LAS Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško (RRA Posavje, Občina Sevnica, JZ Kozjanski park),
 • LAS Pri dobrih ljudeh, Renkovci 8, 9224 Turnišče (Občina Velika Polana),
 • LAS S ciljem, Mestni trg 1, 5280 Idrija (LAS S CILJEM – zanjo ICRA d.o.o. Idrija, Občina Idrija, Občina Logatec).

Opis projekta:

Danes v otroštvu ni več samoumevno preživljanje časa na prostem, je pa to zagotovo nuja, ki jo narekuje trenutni tempo.  Naravo želimo prikazati kot enega od najboljših načinov učenja, in povezati učenje v šoli spet s tem, kar se dogaja v resničnem svetu, v naravi.

Skupaj z razširjeno projektno skupino na območju našega LAS smo tako prišli do ideje, da na območju gradu Podsreda uredimo gospodarsko poslopje, kjer bi ob sprejemni pisarni za obiskovalce gradu Podsreda, nujno morali urediti info točko o glavnih značilnosti zavarovanega območja Kozjanski park ter Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Znotraj ureditve bi dodali tudi ureditev trgovine produktov Kozjanskega parka, ponudnikov blagovne znamke Sožitje ter ostalih primernih ponudnikov Kozjanskega parka in Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje.

Cilji projekta sodelovanja:

 • povezovanje zavarovanih območij narave,
 • ohranjanje narave s prenosom dobrih praks vključenih območij ter implementacijo praktičnih rešitev.

Aktivnosti – v okviru projekta bomo izvajali naslednje aktivnosti:

 • vzpostaviti mrežo centrov interpretacije naravne dediščine, kjer bi na sodoben način pripomogli k ozaveščanju o pomembnosti ohranjanja narave in kulture,
 • razvijati nove produkte, ki bodo na eni strani izobraževalni na drugi strani pa želimo oblikovati prodajne produkte, s poudarkom na doživetjih,
 • skupni načrt interpretacijskih točk narave,
 • implementirati nova znanja – in nadgraditi prenos, tako je ideja, da vsak partnerski LAS poskrbi za dovoljenja za zasaditev nekaj dreves visokodebelnih travniških jablan ali hrušk, Kozjanski park poskrbi za sadike in tudi usposobi osebe znotraj posameznega LAS-a za vzgojo teh sadik. Ohranjane visokodebelnih travniških sadovnjakov je eden najlepših primerov dobrih praks ohranjanja narave,
 • mladim želimo približati naravo in kulturo – najti pot, da predvsem mladim na zanimiv način približamo prednosti zavarovanih območij in območij Nature 2000, jih spodbudimo k razmisleku o delovnih mestih in priložnostih, ki jih ponuja.

Rezultati:

 • skupni Načrt interpretacije narave zavarovanih območij
 • razviti programi /itinerarji, tematsko zasnovani kot: (1)program interpretacije naravne dediščine za odrasle/starejše, (2)program interpretacije naravne dediščine za ženske in (3,4) itinerarja, ki se naslanjata na slovensko nesnovno dediščino v povezavi z naravo, ki bosta posebej namenjen mladim.
 • pilotna izvedba programov /itinerarjev na vsakem območju LAS in evalvacija posamezne izvedbe.
 • vsaj 60 udeležencev ranljivih ciljnih skupin v pilotnih izvedbah programov /itinerarjev v vseh LAS
 • infrastrukturna ureditev sprejemne pisarne ter Centra interpretacije narave Kozjanskega parka in Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje na gradu Podsreda,
 • ureditev namestitvenih kapacitet v Tončkovem domu na Lisci,
 • ureditev in obogatitev opreme v krajinskem parku Zgornja Idrijca in priprava interpretacijskih video vsebin za Planinsko polje,
 • ureditev namestitvenih kapacitet in interpretacijske sobe (učilnice) na zavarovanem območju občine Velika Polana,

Vrednost projekta na ravni LAS : 141.810,73 €

Zaprošena CLLD sredstva: 99.998,51 €

Več informacij o programu podeželja najdete na: