2. FEBRUAR, SVETOVNI DAN MOKRIŠČ

Letošnje krovno sporočilo Svetovnega dneva mokrišč je: VODA, MOKRIŠČA IN ŽIVLJENJE

Živimo v času vodne krize, ki ogroža ljudi in naš planet. Porabljamo več vode, kot jo lahko zagotovi narava in uničujemo ekosistem, od katerega sta voda in celotno življenje odvisni – mokrišča.

Le 2,5% vode je sladkovodnih voda, večinoma shranjena v ledenikih, snežnih vrhovih ali podzemnih vodonosnikih.

Uporabno je manj kot 1% sladke vode, v rekah in jezerih je vode le 0,3%.

To je vsa sladka voda, ki jo imamo, mokrišča pa jo zagotavljajo večino.

mokrotni travniki v Jovsih, foto: Dušan Klenovšek

V Kozjanskem parku smo v letu 2020 pričeli izvajati sedemletni projekt LIFE Amphicon (LIFE18 NAT/SI/000711)  na območju Jovsov, ki predstavljajo največja strnjena območja mokrotnih in poplavnih travnikov v Sloveniji. Jovsi so zavarovano območje, območje Natura 2000 in naravna vrednota državnega pomena. S projektom želimo v Jovsih izboljšati stanje ohranjenosti ciljnih vrst naslednjih dvoživk: nižinski urh (Bombina bombina), hribski urh (Bombina variegata) in veliki pupek (Triturus carnifex), vse vrste s Priloge II Direktive o habitatih.

Izguba vodnih habitatov, zlasti tistih, v katerih poteka razmnoževanje, je bila prepoznana kot ena največjih groženj dvoživkam na območju Jovsov. Zato bomo vzpostavili nova mrestišča – mlake že v letošnjem februarju.  Mlake bodo pomembno prispevale tudi k izboljšanju mrestišč ostalih zavarovanih vrst dvoživk v Jovsih, vključno z vrstami s Priloge IV Direktive o habitatih: zelena rega (Hyla arborea), rosnica (Rana dalmatina) in plavček (Rana arvalis). Mlake bodo tudi primeren vodni habitat za želvo močvirsko sklednico (Emys orbicularis), ki je tudi kvalifikacijska vrsta za to Natura 2000 območje.

Veliki pupek – Janez Tarman