Popis in vrednotenje travniških sadovnjakov

Narava se v letošnjem letu še ni prebudila. Še vedno nas spremljajo nizke dnevne in nočne temperature. Radi opazimo tudi kakšno snežinko, ki poplesava po zraku ali manjše zaplate snežne odeje na osojnih legah, na katerih lahko otroci uživajo v zimskih radostih. V naravi opazimo številne ptice, ki pri nas prezimujejo ter se skrivajo po gozdu, grmovju, v sadovnjaku in okoli domačij. Trenutno imajo v naravi dovolj hrane, vendar jim je tudi vsaka polna krmilnica dobrodošla. Kmalu bodo pokukali prvi zvončki in trobentice ter nam polepšali okolje v katerem bivamo in delujemo. V spomladanskem času bomo opazovali kako cvetijo breskve, slive, češnje, hruške, jablane, ki se bohotijo v vsej svoji lepoti in velikosti krošenj. Kozjansko ni samo pokrajina mnogih obrazov ampak pokrajina, kjer se je tradicija pridelave sadja v travniških sadovnjakih ohranila do današnjih dni.

travniški sadovnjak

Veseli smo, da že več kot dva desetletja k tej zgodbi prispevamo tudi v Javnem zavodu Kozjanski park. Začeli smo z oživitvenimi rezmi visokodebelnih sadnih dreves, izobraževanjem lastnikov o rezi in oskrbi sadnih dreves ter predelavi sadja, inventarizacijo sadovnjakov, številnimi mednarodnimi projekti za njihovo ohranitev in veliko promocijo tudi v okviru organiziranja Praznika Kozjanskega jabolka. Za njihovo ohranitev nismo prispevali samo s strokovno pomočjo ampak smo veseli številnih na novo posajenih visokodebelnih sadnih dreves. Številne tradicionalne in avtohtone sorte jabolk ter hrušk so lastniki nabavili v naši ekološki drevesnici.

mlad travniški sadovnjak, Dramlja

V Kozjanskem parku se zavedamo, da so tovrstni nasadi v kmetijski kulturni krajini zagotovo eden najhitreje izginjajočih krajinskih elementov. V številnih sadovnjakih so sadna drevesa starejša, odmirajo, propadajo in so v slabem fiziološkem stanju. Na takšnih drevesih ne moremo vsako leto pričakovati rednega in obilnega pridelka. Cenimo jih, ker so zaradi raznolikosti življenjskih prostorov med najpomembnejšimi za ohranitev predvsem številnih živalskih vrst. Skupaj z lastniki se trudimo, da jih revitaliziramo, obnovimo in jim damo dopolnjene, nove vsebine.

drevo z duplom in gnezdilnicama, Gregovce

V letih 2011 in 2012 je na posameznih območjih Kozjanskega parka potekalo manjše vrednotenje travniških sadovnjakov. Rezultati so nam služili za izdelavo strategije njihovega dolgoročnega sonaravnega upravljanja v bodoče. S tovrstnim popisom in vrednotenjem želimo v letošnjem letu nadaljevati, saj le tako ugotovimo dejansko stanje sadovnjakov, ki ga proučimo na podlagi izdelanega vrednotenja.

delo na terenu, Brezovica na Bizeljskem

Za ocenjevanje travniških sadovnjakov uporabljamo v Sloveniji že preizkušeno metodo in je osnova za delo na terenu. Z razčlenitvijo kriterijev pridelave, vizualnega vtisa, krajinske in ekološke pestrosti, zaščite pred erozijo ter kriterija biotske raznovrstnosti dobimo objektivno oceno različnih primerov v naravi.

ob popisu travniškega sadovnjaka smo naleteli na mogočeno marelico, Brezovica na Bizeljskem

Pomembno je, da ugotovimo kakšno je fiziološko stanje sadnih dreves, saj na ta način lahko ugotovimo pričakovan pridelek. Ugotavlja se velikost sadovnjaka, gostota dreves in v kolikšni meri ta varujejo kmetijsko zemljišče pred nevarnostjo pojava erozije. Travniški sadovnjaki so lahko prisotni v okolici ali v sklopu naselja, kot samostojni nasad ali celo kot nasad posebnih oblik, med katere prištevamo sadne drevorede in osamljena drevesa posebnega krajinskega pomena. Vsak sadovnjak glede na to, kje se nahaja, se ocenjuje kako vpliva na vizualni vtis, krajinsko in ekološko pestrost. Za zavarovana območja je zelo pomemben tudi kriterij biotske raznovrstnosti, znotraj katerega se določajo v kolikšni meri so zastopane sadne vrste in oskrba sadovnjaka ter ali so bili opravljeni na zemljišču in v sadovnjaku neugodni posegi, ki bi zmanjšali biotsko raznovrstnost.

travniški sadovnjak ob domačiji

Pri terenskem delu so nam v pomoč orto-foto posnetki in podatkovna baza Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (raba zemljišč). S pomočjo podatkovne baze vidimo predvidena območja in razdrobljenost travniških sadovnjakov. Največja pomoč pa bo s strani lastnikov, ki jih bomo prosili za številne informacije o sadovnjaku, sadnih drevesih, pridelku in namenih za v bodoče. Predvsem nas zanima, kakšna so pričakovanja glede skupnega sodelovanja za njihovo dolgoročno ohranitev. Zato vas prosimo,  da nam v času popisa in vrednotenja travniškega sadovnjaka omogočite strokovno delo na terenu,  dostop na zemljišča in dodatne informacije o nasadu. Pridobljeni podatki se bodo izključno uporabljali samo za strokovno delo v javnem zavodu in se varovali v skladu z uredbo o varstvu osebnih podatkov.

Popis opravljamo od južnega dela Kozjanskega regijskega parka proti severu. V teh dneh končujemo vrednotenje v Brezovici na Bizeljskem in do sedaj smo naleteli na številne pozitivne odzive in lepe zgodbe o ohranjanju narave. S trdim delom, znanjem, predanostjo in veliko skrbjo za različne sadne vrste in številne ptice za svoj sadovnjak skrbi tudi g. Dučanović, ki smo mu kot spodbudo za nadaljevanje njegovega poslanstva podarili ptičjo gnezdilnico.

predaja gnezdilnice skrbnemu lastniku sadovnjaka, g. Dučanoviću, Brezovica na Bizeljskem

Za podrobnejše informacije lahko pokličete na upravo Kozjanskega parka 03 800 71 00 ali nas kontaktirate na kozjanski-park@kp.gov.si.