Carjevič leta 2020 postal Jože Kozole iz Vetrnika

V sklopu številnih aktivnosti, ki jih izvajamo v visokodebelnih travniških sadovnjakih na območju Kozjanskega parka, je tudi podelitev naziva Carjevič – najskrbnejšemu lastniku travniškega sadovnjaka za tekoče leto. Podelitev naziva Carjevič je priznanje, ki ga podeljujemo za skrbno delo, trud in tudi spodbudo za nadaljnje vzdrževanje sadovnjaka. Carjeviča vsako leto ustoličimo na sadjarskem tronu ob odprtju Praznika kozjanskega jabolka.

Letos Carjevič torej ni bil ustoličen, vsekakor pa je bil izbran. Letošnji Carjevič bo ustoličen na 22. Prazniku kozjanskega jabolka, ko bomo ustoličili kar dva Carjeviča.  

V letu 2020 smo ocenjevali 17 lastnikov travniških sadovnjakov na območju Kozjanskega regijskega parka. Največje število točk je zbral sadjar Jože Kozole iz Vetrnika, ki si je tako prislužil naziv Carjevič leta 2020.

Carjevič leta Jože Kozole

Jože z družino kmetuje na kmetiji, ki je velika 16 hektarjev in usmerjena v sadjarsko in živinorejsko pridelavo. Po domače pri Kajških, kmetujejo že več generacij. Gre za tradicionalno kmetijo na Kozjanskem, kjer sadovnjak in sadna drevesa v veliki meri obkrožajo kmetijo in posamezne pašne površine. Kdor pozna območje Vetrnika ve, da so tukaj pogoji za kmetovanje zahtevnejši. Kmetija leži na 700 metrih nadmorske višine, kjer uspevajo samo nekatere vrste sadnega drevja ali dozorevajo nekoliko kasneje. Poletno sorto hrušk Junijska lepotica je lastnik zaradi kasnejšega dozorevanja poimenoval kar Avgustovska lepotica. Večina kmetijskih zemljišč je v strmini in z zelo plitvo prstjo, zato so morali skrbno odbirati sadilna mesta. Na kmetiji rastejo številna mogočnejša sadna drevesa, med katerimi prevladujejo hruške, ki nam govorijo, da je ekstenzivna pridelava sadja na kmetiji že tradicija. Gospodar nam v šali pove, da je sadje na domačiji odkar so hribi. Ohranjena so številna stoletna sadna drevesa, med katerimi so posamezna tudi z zgodbo. Lep primer je stara jablana, ki je bila poškodovana v požaru domačije med 2. svetovno vojno. S številnimi dupli in dobro rodnostjo še služi svojemu namenu. Ob poti do kmetije in v njeni okolici so številna tudi divja sadna drevesa za katere skrbijo na kmetiji, ki skupaj z razgibanim reliefom predstavljajo mozaik tradicionalne kozjanske krajine.

Jože Kozole na svoji kmetiji

Jožeta Kozole navdušujeta narava, gozd in sadna drevesa že iz otroštva. V preteklosti je znanje o oskrbi sadnih dreves pridobival od staršev. S službovanjem v Kozjanskem parku je to znanje še poglobil in nadgradil. Aktivno se je vključil tudi v izvajanje aktivnosti oživljanja travniških sadovnjakov v Kozjanskem parku. Pri ocenjevanju za naziv Carjeviča, je imel veliko vlogo tudi starejši travniški sadovnjak okoli domačije, ki je vrstno zelo pester in so v njem prisotne številne tradicionalne sorte. Številna sadna drevesa z dupli in drevesni očaki imajo pomembno lego v prostoru in pomagajo vklopiti objekte kmetije v krajino.

S svojim delom in načinom kmetovanja prispeva k ohranjanju narave, biotske raznovrstnosti in okolja. Je gospodar, ki zna s posebnim čutom opazovati naravo in vse okoli nje.

Član komisije Adrijan Černelč pri ocenjevanju

Ocenjevanje visokodebelnih travniških sadovnjakov poteka po naslednjih kriterijih:

 • sadovnjak se nahaja na zavarovanem območju Kozjanskega parka
 • sodelovanje v projektu Oživljanja travniških sadovnjakov
 • redna oskrba sadnega drevja
 • ohranjanje starih dreves z dupli
 • prisotna starejša sadna drevesa od 100 let
 • najmanj 1X letna košnja ali paša živali na travniku pod sadnimi drevesi
 • dosajevanje sadnih dreves
 • koliko različnih starih sort jabolk je prisotnih v travniškem sadovnjaku
 • v sadovnjaku so prisotne ostale sadne drevesne vrste
 • ali je sadovnjak ob domačiji in pomaga potopiti- vklopiti objekte v  krajino?
 • ali obstaja sadni drevored (vsaj 5 dreves)
 • posamezno (mogočno!)  sadno drevo, ki ima pomembno lego v prostoru – prodaja ali predelava sadja na domu                
Spodaj ali na tej povezavi lahko prelistate e-publikacijo vseh dobitnikov naziva Carjevič, ki ga podeljujemo že od leta 2009. e-publikacija-dobitnikov-naziva-carjevic-2020