Nameščanje gnezdilnic za ptice

V sklopu izvajanja ukrepov Nature 2000 v zimskem času v Kozjanskem parku redno pregledujemo, obnavljamo in vzdržujemo že nameščene gnezdilnice za ptice. Predvsem za kvalifikacijske ptičje vrste (veliki skovik, smrdokavra, vijeglavka) dodajamo tudi nove gnezdilnice na nove lokacije.

Pregled gnezdilnice

Gnezdilnice nameščamo, ker nekatere ptičje vrste nimajo več primernih mest za gnezdenje – naravnih dupel, ki postajajo zaradi intenzivne sečnje starih dreves vse redkejša. Z nameščanjem gnezdilnic skušamo pomagati tem vrstam, da lahko uspešno speljejo naraščaj.

Večino naših gnezdilnic je nameščenih v visokodebelnih travniških sadovnjakih, ki so ustrezen gnezdilni in prehranjevalni habitat za ptičje vrste, ki so zavarovane po slovenski in evropski zakonodaji ter kvalifikacijske vrste Natura 2000 območja (SPA Kozjansko).

Nameščanje nove gnezdilnice v travniškem sadovnjaku

Na vsaki lokaciji imamo sklop 6 gnezdilnic za različne ptičje vrste, ki se razlikujejo predvsem po velikosti in obliki vhodne odprtine kot tudi po velikosti same gnezdilnice.

sklop 6 gnezdilnic

Do sedaj imamo nameščenih 54 gnezildnic na 10 različnih lokacijah v Kozjanskem parku, na vsaki lokaciji sklop 6 gnezdilnic, od tega en sklop  gnezdilnic v intenzivnem sadovnjaku, preostalih 8 sklopov gnezdilnic pa v visokodebelnih travniških sadovnjakih.

Neprimerno izdelane, nameščene in nevzdrževane gnezdilnice so lahko past za ptice, zato je potrebno upoštevati napotke o izdelavi, ki jih lahko najdete TUKAJ.