Nov projekt v okviru programa LIFE v Kozjanskem parku

Kozjanski park je kot projektni partner skupaj z Občino Grosuplje, ki je prijavitelj projekta, s Turizmom Grosuplje (Krajinski park Radensko polje), Krajinskim parkom Ljubljansko barje, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (MZI), Centrom za kartografijo flore in favne (CKFF), tujima partnerjema iz Danske, Amphi International ApS in Občina Nyborg ter tujim partnerjem iz Nemčije, Verein der Freunde des Deutsch-Poln, EU-Nationalparks Unteres Odertal e.V. na razpis programa LIFE uspešno prijavil projekt Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov (LIFE AMPHICON – AMPHIbian CONservation and habitat restoration – LIFE18 NAT/SI/000711).

V projektu tako sodeluje 9 projektnih partnerjev iz 3 evropskih držav, njegov osrednji cilj pa je izboljšati stanje ohranjenosti ciljnih vrst dvoživk v šestih Natura 2000 območjih v Sloveniji (Ljubljansko barje, Radensko polje – Viršnica, Dobrava – Jovsi in Bohor), na Danskem (Søer ved Tårup og Klintholm) in v Nemčiji (Felchowseegebiet). Ciljne vrste so nižinski urh (Bombina bombina), hribski urh (Bombina variegata) in veliki pupek (Triturus carnifex), vse vrste s Priloge II Direktive o habitatih, za katere so razglašena Natura 2000 območja, kjer se bo projekt izvajal.

Hribski urh

S projektom želimo izboljšati populacijo ciljnih vrst in njihove habitate, zmanjšati povoze ciljnih vrst, rešiti urhe pred izumrtjem, združiti znanja in izkušnje iz treh različnih držav na področju ohranjenosti ciljnih vrst ter povečati ozaveščenost.

Nižinski urh

V Sloveniji bo tako vzpostavljenih približno 130 mrestišč, zgradilo se bo minimalno 60 podhodov in postavilo 10.200 m stalnih ograj, prav tako se bo vzpostavilo učne in interpretacijske poti ter učilnice na prostem, postavilo informacijske table in opazovalnice.

V Kozjanskem parku bomo:

  • zgradili podhode in ograjo na Trebčah, ki bodo dvoživkam omogočili varno prehajanje cest ob selitvah,
  • uredili Informacijski center za dvoživke  z učno potjo na Trebčah,
  • kupili na območju Jovsov 15 ha zemljišč in uredili 10 mlak z namenom izboljšanja stanja ohranjenosti nižinskega urha,
  • vzpostavili na območju Bohorja 30 mlak za izboljšanje stanja ohranjenosti hribskega urha in
  • s pomočjo strokovnjakov iz Danske gojili nižinskega urha, da povečamo njihovo populacijo na območju Jovsov.
ribnik na Trebčah

Gre za projekt v vrednosti 8.079.824 evrov, pri čemer sofinanciranje Evropske unije znaša 60 %, sofinanciranje Ministrstva za okolje in prostor 20 %, 20 % pa predstavlja lastni delež. Kozjanski park bo tako za izvedbo projekta prejel 451.260,00 iz EU, 141.772,00 iz Ministrstva za okolje in prostor ter 7.700,00 iz Občine Bistrica ob Sotli.

Projekt so bo pričel izvajati januarja 2020 in bo trajal sedem let.

Program LIFE je finančni inštrument, ki ga upravlja in financira Evropska komisija, namenjen pa je podpori ukrepom na področju varovanja okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam.