Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine (ponovni postopek)

JZ Kozjanski park prodaja nepremičnino št. 583/5, k.o. 1237 Pilštanj (ID 3010349). Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Kozjanski park, Podsreda 45, 3257 Podsreda, do 5. novembra 2018 do 12.00 ure. Več v PDF dokumentu spodaj.

JAVNO ZBIRANJE PONUDB – ponovni postopek