Izpustili smo 92 mladih pupkov v nove mlake v Jovsih

Podporna vzreja v vzrejni postaji v Kozjanskem parku je bila ponovno uspešna. Tudi letos smo vzgojili več kot 100 ličink velikega pupka (Triturus carnifex). 92 mladih pupkov smo v sredo, 6. septembra, pospremili v novo življenje v Jovsih. Preostali pa bodo še nekaj dni do zaključka preobrazbe v vzrejni postaji, nato pa bomo tudi njih vrnili v Jovse.

Zaključek druge uspešne sezone podporne vzreje smo obeležili s skupnim izpustom velikih pupkov v nove mlake v Jovsih. V uvodnem delu so direktorica Kozjanskega parka mag. Valerija Slemenšek, vodja projekta Suzana Levstek iz Občine Grosuplje, Katja Poboljšaj iz Centra za kartografijo favne in flore ter Anja Bočina iz Kozjanskega parka predstavile pomen, vsebino in aktivnosti projekta LIFE AMPHICON v Kozjanskem parku ter drugih projektnih območjih, s poudarkom na podporni vzreji velikega pupka v Podsredi.

Dogodka so se med drugimi udeležili predsednik KS Kapele Ivan Borošak, predstavnica občine Brežice Matejka Gerjevič, predstavnica Ministrstva za naravne vire in prostor Maja Cipot, direktor Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave mag. Teo Hrvoje Oršanič, vodja OE Novo mesto Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave Barbara Kink, predstavnice krajinskega parka Radensko polje ter domačini. Po predstavitvi in pogovoru v Kapelah, smo mlade pupke odpeljali v Jovse do novih mlak, kjer je lahko vsak izpustil svojega pupka.

S podporno vzrejo želimo ohraniti in povečati populacijo velikega pupka v Jovsih (Natura 2000 Dobrava – Jovsi), saj je le-ta majhna, izolirana in v slabem ohranitvenem stanju. Hkrati s podporno vzrejo pa smo na projektnem območju v Jovsih za izboljšanje vodnih in kopenskih habitatov za dvoživke odkupili 15 ha zemljišč. Na njih smo izkopali 10 mlak, na preostalih delih zemljišč pa z ustrezno košnjo in mulčenjem odstranjujemo lesno zarast in tujerodne invazivne vrste rastlin ter s tem ponovno vzpostavljamo mokrotne ekstenzivne travnike. Takšni habitati pa ne bodo primernejši le za velikega pupka in ostale dvoživke območja, temveč tudi za mnoge druge vodne in obvodne organizme.