Napovedujemo izpust mladih pupkov iz vzrejne postaje

Prijazno vas vabimo na dogodek v sklopu projekta LIFE AMPHICON, ki bo v sredo, 6. septembra 2023 ob 11. uri v Kapelah (Informativna soba, Kapele 15, 8258 Kapele).

Predstavili vam bomo velikega pupka (Triturus carnifex) in ukrepe, ki jih izvajamo za povečanje številčnosti njihove populacije.

Veliki pupek (Triturus carnifex) je ena izmed bolj ogroženih vrst dvoživk tako v Sloveniji kot tudi drugod. Na območju Natura 2000 Dobrava-Jovsi je njegova populacija majhna, izolirana in v slabem ohranitvenem stanju. Ker ji zaradi izgube in slabšanja primernih habitatov v Jovsih grozi izumrtje, v okviru projekta  LIFE AMPHICON  izvajamo ukrepe, s katerimi želimo ne le ohraniti populacijo temveč tudi povečati njeno številčnost.

Na projektnem območju v Jovsih smo za izboljšanje vodnih in kopenskih habitatov za dvoživke odkupili 15 ha zemljišč. Na njih smo izkopali 10 mlak, na preostalih delih zemljišč pa z ustrezno košnjo in mulčenjem odstranjujemo lesno zarast in tujerodne invazivne vrste rastlin ter s tem ponovno vzpostavljamo mokrotne ekstenzivne travnike. Takšni habitati pa ne bodo primernejši le za velikega pupka in ostale dvoživke območja, temveč tudi za mnoge druge vodne in obvodne organizme.

Hkrati z vzpostavitvijo novih vodnih habitatov in obnovo kopenskih habitatov pa že drugo leto izvajamo krepitev populacij s podporno vzrejo. V vzrejni postaji pri upravi Kozjanskega parka v Podsredi smo tudi v letošnjem letu uspešno vzgojili več kot sto ličink.

Veseli bomo, če se nam boste pridružili na izpustu mladih pupkov in skupaj z nami obeležili drugo uspešno sezono podporne vzreje velikega pupka.

Dodatne informacije in potrditev udeležbe – Anja Bolčina 041 991 818 ali anja.bolcina@kp.gov.si

VABILO

PRIJAZNO VABLJENI.