Zimsko odstranjevanje lesne zarasti v Jovsih

Jovsi, območje nekdaj obširnih poplavnih travnikov z bogato strukturo mejic, grmišč in posameznih dreves, so danes na mnogih predelih zaradi opuščanja kmetijske dejavnosti prepuščeni zaraščanju. Kozjanski park je v lanskem letu postal lastnik skoraj 15 ha zemljišč na območju Natura 2000 Dobrava – Jovsi (SI3000268), marsikatera med njimi pa so precej zarasla z grmovno vegetacijo. Da bi jim povrnili nekdanjo podobo in ponovno vzpostavili ekstenzivne travnike, smo v okviru projekta LIFE AMPHICON v preteklih tednih na naših zemljiščih odstranjevali lesno zarast.

Dvoživke so v svojem življenju vezane tako na vodno okolje kot na kopno. Stanje zalednih kopenskih habitatov močno vpliva na kakovost voda, poleg tega pa mnogo vrst dvoživk večji del leta preživi na kopnem, kjer jih najdemo v pestrem naboru habitatov. Odprte travniške površine so njihovi pomembni prehranjevalni habitati. Z vzpostavljanjem ekstenzivnih travnikov poskušamo povečati biotsko pestrost, pri čemer bomo posebno skrb namenili preprečevanju širjenja invazivnih tujerodnih rastlin in vzpodbujanju rasti željenih travniških vrst. Ob večjem številu rastlinskih vrst, se poveča tudi pestrost drugih organizmov, med drugim nevretenčarjev, ki so glavna hrana dvoživk.

Med travniki bomo mestoma ohranili pasove drevesne in grmovne vegetacije – mejice in grmovne otoke, ki bodo živalim nudile zavetja v vročih in sušnih dneh, skrivališča pred plenilci ter morebitna prezimovališča. Mejice bodo kot selitveni koridorji zagotavljale povezljivost med kopenskimi in vodnimi habitati ter prispevale k mozaičnosti pokrajine.