Odstranjevanje obvodne vegetacije

V zimskem času lastniki ob vodi in mejicah izvajajo obrezovanje, redčenje in sečnjo dreves ter grmovja. Če se vaše zemljišče nahaja v zavarovanem območju, območju naravne vrednote ali v območju Natura 2000, pa morate pridobiti dovoljenje za poseg v naravo.

Obvodna oz. obrežna vegetacija je predvsem pomembna pri utrjevanju rečnih brežin, saj preprečuje erozijo in tako izgubo kmetijski površin. Velik pomen ima tudi pri prečiščevanju vode, ki se spira iz kmetijskih površin, blaži dnevna nihanja temperature vode ter je dom, zatočišče ter hrana številnim živalim.

Po določilih 100. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04) so lastniki obvodnih zemljišč dolžni sami zagotavljati odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja (odpadnega listja in drugih plavajočih predmetov), odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi z vodnih in priobalnih zemljišč. V območjih z naravovarstvenim statusom pa si je potrebno pridobiti tudi dovoljenje za poseg v naravo. Ali se vaše zemljišče nahaja na zavarovanem območju, območju naravne vrednote ali ali v območju Natura 2000 lahko preverite na spletni strani: http://www.naravovarstveni-atlas.si ali pa vam lahko pomagamo v javnem zavodu Kozjanski regijski park. Lastnik odda vlogo na upravno enoto, iz katere je razvidna lokacija posega. Tako pridobi dovoljenje ter izdane pogoje za poseg. Previdni moramo biti še na Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RD, štev. 16/04, 120/06), ki navaja, da je med 1. marcem in 1. avgustom prepovedano odstranjevanje, sekanje ter požiganje zarasti ob vodotokih zaradi gnezdenja ptic in poleganja mladičev.

Sečnje in obrezovanja obvodne vegetacije se lotimo načrtno ter pravočasno, saj bomo le tako pripomogli k ohranjanju narave in skrbi za okolje.

Slika: Neprimerna sečnja obvodne vegetacije (Foto: Arhiv Kozjanskega parka).