Popisali smo vodne ptice ob reki Sotli

V sredini meseca januarja vsako leto po večjem delu Evrope poteka mednarodni popis vodnih ptic (IWC – International Waterbird Census). Zaposleni v Kozjanskem parku sodelujemo pri zimskem popisu ptic že od leta 2012 v okviru naloge spremljanje stanja vrst in habitatov Natura 2000.

Štetje v Sloveniji koordinira Društvo za opazovanje ptic Slovenije. Z rednim spremljanjem skozi daljša časovna obdobja pridobimo podatke ali se število populacij vodnih ptic na določenih območjih, kot tudi na splošno, povečuje ali zmanjšuje, kje imajo skupna prenočišča, itd.

Kot vsako leto, smo tudi letos popisali vodne ptice ob reki Sotli od Vonarja do izliva v reko Savo.

Opazili smo največ rac mlakaric, sledili so jim kormorani, sive čaplje, velike bele čaplje in vodomec. Poleg vodnih ptic, opazujemo tudi naravo nasploh. Tako popišemo vsa opažanja ob vodotoku: ostale vrste ptic, stopinje živali, prisotnost bobra (obgrizena drevesa, bobrišča, jezove, …), školjke, rastline, itd.

Pozorni smo tudi na neprimerno vedenje ljudi v naravi, kot so odlaganja kosovnih in drugih odpadkov.

V letošnjem letu smo ob žičnati mreži našli okostje z lobanjo. Ugotovili smo, da se je v mrežo ujela lisica.