V Jovsih novi vodni habitati za dvoživke

V februarju in marcu 2021 smo v okviru projekta LIFE AMPHICON (LIFE18 NAT/SI/000711), v katerem Kozjanski park sodeluje kot partner, v Jovsih vzpostavili nove vodne habitate za dvoživke. Na zemljišču, ki smo ga kupili v lanskem letu, smo namreč uredili 3 mlake, vsako v velikosti ca. 250 m2. 

foto: Dušan Klenovšek

S temi ukrepi želimo v Jovsih zagotovili vodne površine tudi v najbolj sušnih obdobjih in tako izboljšati stanje ohranjenosti ciljnih vrst dvoživk: nižinski urh (Bombina bombina), hribski urh (Bombina variegata) in veliki pupek (Triturus carnifex), vse vrste s Priloge II Direktive o habitatih. 

foto: Dušan Klenovšek